INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT INTELLECTUEEL

FTW Law Firm

Indonesië is partij bij verschillende verdragen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, zoals de Berner Conventie, de conventie van Parijs, de conventie tot oprichting van de Wereldorganisatie voor intellectuele eigendom, het WIPO-auteursrechtverdrag, de internationale conventie voor de bescherming van nieuwe plantvariëteiten, het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien en de Wereldhandelsorganisatie (” WTO “) Overeenkomst met inbegrip van de Overeenkomst inzake handelsgerelateerde aspecten van intellectuele-eigendomsrechten (” TRIP’s “). Om te voldoen aan de TRIPS-bepalingen heeft Indonesië 7 wetten inzake intellectuele-eigendomsrechten vastgelegd, namelijk octrooien, merken, industriële ontwerpen, handelsgeheimen, IC-lay-outontwerp, plantenrassen en auteursrechten en naburige rechten.

Octrooien
Met ingang van 1 st Augustus 2001 heeft Indonesië een nieuwe octrooiwet (wet nr. 14/2001) in overeenstemming met de TRIP’s. Lokale patentaanvragers kunnen octrooiaanvragen indienen bij het directoraat-generaal Intellectuele-eigendomsrechten, het ministerie van Justitie en Mensenrechten. Buitenlanders moeten een aanvraag indienen via een patentconsulent in Indonesië. De octrooiwetgeving voorziet in 2 (twee) soorten octrooien Standaardoctrooi en eenvoudig octrooi.

Marks
Een nieuwe merkwet is wet nr. 15/2001 die betrekking heeft op goederen en diensten. Deze merkenwet keurt een eerste dossier goed waarin de staat het merkrecht verleent aan een persoon die zijn stempel heeft gedrukt bij het directoraat-generaal Intellectuele-eigendomsrechten, het ministerie van Justitie en het Mensenrecht.

Industrieel Ontwerp
Een van de overwegingen voor wet nr. 31/2001 over de ontwerpregel is dat Indonesië rijk is aan verschillen als gevolg van de verschillende etnische groepen en culturele diversiteit. Eerder had Indonesië wet nr. 5/1984 over de industrie die de definitie van industriële ontwerpen voorschrijft. Helaas zijn de implementatievoorschriften voor industriële ontwerpregistratie nog niet uitgegeven. De ontwerpregel keurt een first-to-file-beginsel goed, waarin het stadium van het recht op industrieel ontwerp ligt op een persoon die zijn of haar ontwerp heeft geregistreerd bij het directoraat-generaal Intellectuele-eigendomsrechten, het ministerie van Justitie en het Mensenrecht.

Bedrijfsgeheim
Bedrijfsgeheimen worden beschermd in Indonesië Wet nummer 30/2000. Een dergelijke bescherming wordt verleend als de technologische of zakelijke informatie wordt vereist door de Trade Secrets Law. De handelsgeheimlicentieovereenkomst en de handelsgeheimenopdracht moeten echter worden vastgelegd bij het directoraat-generaal Intellectuele-eigendomsrechten, het ministerie van Justitie en Mensenrechten en worden aangekondigd in het officiële handelsgeheim. Als de licentieovereenkomst en toewijzing niet worden vastgelegd, zijn deze niet geldig voor derden.

Integrated Lay-out lay-out ontwerp (“IC-ontwerpen”)
Indonesië heeft nu een wet op IC Design (wet nr. 32/2000). Volgens deze IC-ontwerpwet kan een ontwerp voor de lay-out van een geïntegreerde schakeling worden geregistreerd voor bescherming door de wet gedurende een periode van 10 jaar, berekend vanaf de eerste keer dat het IC-ontwerp commercieel wordt geëxploiteerd ergens of vanaf de datum waarop de relevante autoriteit de aanvraag mits de aanvraag voldoet aan alle administratieve vereisten. Met het oog op de snelle technische ontwikkeling met betrekking tot IC Designs, kan de beschermingstermijn niet worden verlengd. Kandidaten die buiten Indonesië wonen, moeten de aanvraag indienen via een geregistreerde consultant van IPR’s in Indonesië. Het is echter onduidelijk of er in de nabije toekomst een uitvoeringsverordening met betrekking tot deze wet zal worden uitgevaardigd, waarin wordt aangegeven hoe de registratie moet worden voortgezet. Het is namelijk zo dat geïnteresseerde partijen nog niet in staat zijn om door te gaan met de registratie van een IC-ontwerp.

Gewasbescherming (“PVP”)
Indonesische wet nr. 29/2000 betreffende PVP die het kwekersrecht beschermt, zodat de fokker een motivatie heeft om het nieuwe plantenras te vinden dat nodig is voor de ontwikkeling van de landbouw, met name op het gebied van de agro-industrie. Momenteel wordt de landbouwsector een zeer belangrijke steun voor het herstel van de Indonesische economie.

Auteursrechten en naburige rechten
De auteursrechtwet (Wet 19/2002) beschermt het werk op het gebied van kunst, literatuur en wetenschappen, inclusief verwante rechten. De naburige rechten hebben betrekking op auteursrechtelijke bescherming voor prestaties, producenten van geluidsopname- en uitzendinstellingen.

In tegenstelling tot de meeste rechten in het IPR-systeem worden auteursrecht en naburige rechten niet verleend bij registratie. Dit betekent dat elk werk, ongeacht of het is geregistreerd of niet, wordt beschermd door de wet op kopiëren. Het is echter raadzaam om het auteursrecht te registreren om het bewijs bij de rechtbank van koophandel te vereenvoudigen als er sprake is van een inbreuk op het auteursrecht.

De auteursrechtwetgeving is van toepassing op de volgende werken, namelijk:

  • Indonesische burgers, mensen en rechtspersonen
  • Niet – Indonesische burgers, niet – Indonesische personen en niet – legale Indonesische entiteiten die voor het eerst worden gepubliceerd in Indonesië en
  • Niet – Indonesische burgers, niet – Indonesische personen en niet – Indonesische rechtspersonen, op voorwaarde dat het buitenland een bilaterale overeenkomst met Indonesië sluit voor de bescherming van het auteursrecht, of het buitenland en Indonesië partij zijn of een bilaterale overeenkomst met Indonesië ondertekenen voor de bescherming van het auteursrecht of het buitenland en Indonesië zijn partij of ondertekenaar van dezelfde multilaterale overeenkomst voor de bescherming van het auteursrecht.

FTW’s aim and objective is to establish a law firm based on expertise, unswerving commitment and excellent service with a personal touch. In order to assists client by making available its lawyers’ expertise, advice, and integrity in a wide range of legal services such as commercial transaction, commercial litigation and cross border transactions and also to provide the highest and consistent of Indonesian legal services through a combination of expertise, team work and practical advise to both national and international commercial circles.

Contact Us

We are Member of

© 2024 FTW Law Firm. All Right Reserved.